loading spinner

Algemene Voorwaarden van Ontketen jezelf
 

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ontketen jezelf. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en op te vragen bij Ontketen jezelf. Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar.
 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Ontketen jezelf behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of  betalingsvoorwaarden tussentijds zonder aankondiging te wijzigen.
 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ontketen jezelf erkend.
 
1.4 Ontketen jezelf garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2.Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Ontketen jezelf bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of  niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvang je binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en in dat geval heb je het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 
2.3 Aan de leveringsplicht van Ontketen jezelf zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Ontketen jezelf geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.  Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
2.a Opleidingen, workshops en/of events in het kader kunnen nadat er is  ingeschreven geannuleerd worden onder de volgende  voorwaarden: - Kosteloos annuleren is mogelijk tot twee weken voor  aanvang van de eerste les van de opleiding waarvoor  is ingeschreven, je zult dan 100% van het inschrijfgeld  minus de kosten van het lesmateriaal terug  ontvangen.  Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de  eerste opleidingsactiviteit wordt 100% van het  volledige inschrijfgeld doorbelast. Als gedurende de looptijd van de cursus wordt  opgezegd, vindt er geen restitutie plaats voor niet gevolgde lessen. -Alleen schriftelijk of via e-mail annuleren is mogelijk.
 
3.Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Voor de gevolgen van druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
 
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 
3.4 Alle prijzen in de offertes zijn in Euro’s en exclusief BTW.
 
4. Zichttermijn / herroepingrecht
4.1 Indien er  sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 14:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Ontketen jezelf heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Ontketen jezelf. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zije geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Ontketen jezelf, er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten, zoals opleidingen en workshops. 
 
5.Gegevensbeheer
5.1 Indien u  een bestelling plaatst  bij Ontketen jezelf, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Ontketen jezelf. Ontketen jezelf houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
 
5.2 Ontketen jezelf respecteert de privacy van de  gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van jouw persoonlijke  gegevens. 
 
5.3 Ontketen jezelf maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.
 
6. Garantie en conformiteit
6.1 Ontketen jezelf staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 
6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Ontketen jezelf ) deze gebreken  onmiddellijk schriftelijk te melden aan Ontketen jezelf. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Ontketen jezelf schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
 
6.3 Indien  klachten van de afnemer door Ontketen jezelf als gegrond worden bevonden, zal Ontketen jezelf naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Ontketen jezelf en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Ontketen jezelf) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering Ontketen jezelf gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Ontketen jezelf voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding  van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens  gederfde winst. 
 
6.4 Ontketen jezelf is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet – leidinggevend personeel.
 
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Ontketen jezelf in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd niet conform instructies of door derden anders dan de onderaannemer van Ontketen jezelf; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Ontketen jezelf en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
 
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Ontketen jezelf zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
 
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Ontketen jezelf slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
 
7.4 Aanbiedingen van Ontketen jezelf gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
 
7.5 Ontketen jezelf kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had  behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.  
 
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien  schriftelijk overeengekomen. 
 
8 Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Ontketen jezelf en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Ontketen jezelf op haalbaarheid is beoordeeld. 
 
8.2 Ontketen jezelf behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’ s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op  de internetsite Ontketen jezelf gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 
10. Overmacht
10.1 Ontketen jezelf is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. 
 
Vertraging  bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,  vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Ontketen jezelf alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
 
10.3 Ontketen jezelf behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel  of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Ontketen jezelf gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
 
10.4 Indien Ontketen jezelf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deelgeen zelfstandige waarde heeft. 
 

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Eigendom van alle door Ontketen jezelf aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Ontketen jezelf zolang afnemer de vorderingen van Ontketen jezelf uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de  vorderingen van Ontketen jezelf wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel  3:92 BW. 
 
11.2 De door Ontketen jezelf geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
 
11.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
 
11.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Ontketen jezelf of een door Ontketen jezelf aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Ontketen jezelf haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 
11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Ontketen jezelf zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
 
12.Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
 
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Ontketen jezelf en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Ontketen jezelf er de voorkeur aan geeft het verschil aan de  bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.   
 
13. Facturering en betaling
13.1 Alle bestellingen en overeengekomen vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting voor bedrijven en instellingen en inclusief voor consumenten, ongeacht of deze onbelast dan wel belast zijn. Indien geen omzetbelasting in rekening wordt gebracht, doch de vergoeding achteraf toch belast blijkt te zijn, is de opdrachtgever alsnog de over de vergoeding te berekenen omzetbelasting verschuldigd.

13.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. 
 
13.3 Reclamaties over een factuur zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins dienen op straffe van verval bij Ontketen jezelf schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen na factuurdatum. 
 
13.4 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het volledige factuurbedrg. Indien Ontketen jezelf incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen dan is de opdrachtgever bovendien de buitengerechtelijke kosten verschuldigd ad vijftien procent van de openstaande vordering(en) met een minimum van € 250,00 en te vermeerderen met alle overige op de incasso vallende kosten van derden.